Oturum Aç

 Hakkımızda

 

Kliniğinizin kısa kuruluş tarihçesi

Osmanlı Padişahı II. Mahmut'un eşi ve I. Abdülmecit'in annesi Bezmiâlem Valide Sultan tarafından 1843 yılında kurulan ve yaklaşık iki asırdan beri aralıksız hizmet vermeye devam eden Bezmiâlem Gureba-i Müslimin Hastanesi Osmanlı'da modern konsept ile kurulan ilk hastane olup Türk tıp tarihinde bir dönüşümü temsil eden ülkemizin en eski sağlık kuruluşudur.

Milyonlarca yoksul ve hasta insana daima en son tıbbi gelişmelerin uygulanması şartıyla vakfedilen Bezmiâlem Gureba-i Müslimin Hastanesi ilk açıldığında 201 yatak sayısına sahiptir ve sadece erkek hastalara hizmet vermektedir. Hastanede 1892 yılına kadar bölüm ayrımı yapılmamıştır. Bu tarihte ilk defa göz ve cerrahi şubeleri kurulmuştur. İstanbul'u büyük zarara uğratan 1894 depreminde hastane de epey zarar görmüştür. Kuzey ve doğu koridorlarının büyük çoğunluğu yıkılmıştır. Yaklaşık bir sene süren onarım çalışmalarından sonra hastaneye tekrar hasta kabulü başlamıştır.

1900 yılında ülkemizde hiç tanınmayan masaj şubesi,

1905'te kulak şubesi,
1909'da ilk laboratuvar ve deri-frengi şubesi,
1913'te çocuk hastalıkları şubesi ve röntgen odası,
1915'te ortopedi şubesi,
1918 yılında da üroloji şubesi kurulmuştur.
1926 yılında hastane Sıhhat Vekâleti'ne devredilmiş ve büyük bir tadilata başlanmıştır.
1956 yılına kadar Sağlık Bakanlığı'na bağlı olan hastane, aynı yıl tekrar Vakıflar Umum Müdürlüğü'ne intikal etmiştir.
1957'de cildiye polikliniği,
1958'de Anesteziyoloji Servisi ve hayati kimya laboratuvarı,
1961'de kadın hastalıkları polikliniği açılmıştır.
1965 yılında yatak sayısı 300'e çıkarılmıştır.
1962 yılında hastaneye ait Çapa Klinikleri'nin İstanbul Tıp Fakültesi'ne devredilmesinden sonra Vakıflar idaresi yeni bir hastane inşa edilmesi kararı almış ve 1969 yılında şimdiki mevcut hastanenin temelleri atılmıştır. Tahsisat yokluğu nedeniyle uzun süre tamamlanamayan hastane 1987 yılında çoğunluğu bitmiş bir hale gelmiş ve 1992 yılında tamamen hizmete açılmıştır.

 

koridor.jpg 

            Resim 1. Tarihi bina iç koridorunun görüntüsü

 

2005'te Vakıflar Genel Müdürlüğü Vakıf Gureba Hastanesi'ni yeniden devralmıştır.
2010 yılında Bezmiâlem Valide Sultan, Abdülhamit Sani, Silahtar Abdullah Ağa Mazbut Vakıfları adına T.C. Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğü'nce Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi kurulmuştur.
Üniversite 2010-2011 eğitim öğretim döneminde aldığı ilk öğrencilerle 1843 yılında inşa edilen tarihi kampüsünde akademik hayatına başlamıştır. Valide Sultan Vakfı'na ait olan Vakıf Gureba Hastanesi tüm eklentileriyle birlikte üniversiteye devrolarak ''Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'' ismini almıştır.
Türkiye'nin İlk Sağlık Üniversitesi olan Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi; Tıp, Diş Hekimliği, Eczacılık Fakülteleri, Sağlık Bilimleri Fakültesi Bölümleri ve Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Programları ile uluslararası standartlarda sağlık hizmetini insanımıza sunabilecek, ahlaki değerlere bağlı bireyler yetiştirmek ideali ile yürüdüğü yolda her geçen gün başarılarıyla adından daha çok söz ettirmektedir.

Bezmialem' in Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalının Kurtuluşu ve katkı Sağlayanlar

Bezmialem Valide Sultan tarafından Müslüman tebaadan fakir, kimsesiz ve yardıma muhtaç olanların tedavileri için 1843 yılında tesis edilip vakfedilmiş hastane, günümüze kadar bu ulvi amacı doğrultusunda hizmetler vermiş, vermeye de devam etmektedir. Tahsis edilen akarları ile her türlü sağlık hizmeti en güzel şekilde verilirken hastane klinikleri Bezmialem Valide Sultan'ın vasiyeti doğrultusunda zamanının tıbbi gelişmelerini hep yakından takip etmiştir. Ülkemizde anestezinin kurucuları arasında yer alan Prof. Dr. Cemalettin Öner, uzmanlık sonrasında 1958'de Dünya Sağlık Örgütü bursuyla gittiği Paris Tıp Fa­kültesi Anesteziyoloji Enstitüsü'nde ve Foch Hastanesi Anesteziyoloji Bölümü'nde bir yıl süreyle çalışmış, yurda döndükten sonra Vakıf Gureba Hastanesi'nde de bir süre çalışmış ve hastanemizde modern anestezi uygulamalarına öncülük etmiştir.

 

ameliyat-anestezi.jpg           

Resim 2. Vakıf Gureba'da tarihi bir ameliyat görüntüsü

 

 

Eğitim Araştırma Hastanesi olduğu dönemde Anesteziyoloji ve Reanimasyon iki ayrı klinik olarak hizmet vermiştir. Bu dönemde çok yoğun hizmet yanında hem yoğun bakım, hem ameliyathanelerde hizmet verilmiş aynı zamanda İstanbul'un saygın algoloji ve hipnoz merkezlerinden biri olmuştur.

Bezmialem Valide Sultan Vakfı'na ait olan Vakıf Gureba Hastanesi'nin tüm eklentileriyle birlikte 25 Ekim 2010 tarihinde üniversiteye devrolarak ''Bezmialem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'' ismini aldığı tarihten sonra tüm hizmetler Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı adı altında verilmeye başlanmıştır.

Üniversitenin Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı Doç. Dr. Erdoğan ÖZTÜRK başkanlığında Bezmialem Valide Sultan Vakıf Gureba Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin üniversiteye dönüşüm süreci ile birlikte 2010 yılı Kasım ayında kurulmuştur.

 

Kuruluşunda görev alan kişi ya da kişiler

Bezmialem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı halen 2 Profesör, 1 Doçent, 4 Yardımcı Doçent, 4 Öğretim Görevlisi, 8 Uzman Doktor ve 11 Uzmanlık Öğrencisi ile eğitim, araştırma ve klinik hizmetlerine devam etmektedir. Çok yeni bir klinik olmamıza rağmen üniversiteye dönüşüm süreci sonrasında 11 uzmanlık öğrencimiz, eğitimlerini kliniğimizde tamamlayarak "Anesteziyoloji ve Reanimasyon Uzmanı" olmuşlardır. Klinikte verilen hizmetlerde çok büyük tecrübeye sahip 35 anestezi teknikerimizin gayretleri de yadsınamaz ölçüdedir.

ic-avlu.jpg 

Resim 3. Restorasyon sonrası tarihi bina iç avlusu


 

 

aneztesi-ekip-kurucu.jpg 

 Resim 4. Anabilim Dalımızın kuruluşunda büyük emek sahibi hocalarımız asistanlarımız ile birlikte